Algemene voorwaarden

 

1. ALGEMEEN

De huidtherapeuten bij Kristal Skin Laser Clinic zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) en werkzaam conform de beroepscode van de NVH. De huidtherapeuten staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.
De cliënt is degene die de huidtherapeut opdracht geeft tot behandeling. Dit kan tevens diens wettelijk vertegenwoordiger zijn.
Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt de huidtherapeut.
Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval de huidtherapeut voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.
Op een geneeskundige behandelovereenkomst tussen de huidtherapeut en de patiënt is tevens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) van toepassing.

2. OVEREENKOMST

De overeenkomst tussen de huidtherapeut en de cliënt behelst de opdracht van de cliënt aan de huidtherapeut tot al dan niet geneeskundige behandeling.
De huidtherapeut is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de patiënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

3. TOESTEMMING

De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst toestemming daartoe aan de huidtherapeut.
De huidtherapeut kan van de cliënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigd.
De toestemming van de cliënt behelst tevens de bevoegdheid van de huidtherapeut om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperking van hulppersonen namens de cliënt te aanvaarden. De huidtherapeut is niet aansprakelijk voor de keuze van de hulppersoon en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersoon, behoudens het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de huidtherapeut.
In het geval de cliënt zijn toestemming weigert dan wel intrekt zal de huidtherapeut geen behandeling (meer) verrichten.

4. INFORMEREN

De cliënt dient de huidtherapeut op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

5. TARIEVEN EN ZORGVERZEKERING

Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast.
Aan de prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend.
De cliënt draagt er zelf zorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de cliënt om facturen al dan niet bij zijn verzekeraar te declareren.

6. BETALING

De client ontvangt bij zorg die niet vergoed wordt direct na de behandeling de factuur en dient deze tegelijkertijd contant of per pinbetaling te voldoen.
Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur.
In het geval de cliënt de factuur niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in verzuim. De huidtherapeut is alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen. De huidtherapeut is tevens bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de cliënt.
Bij betalingsachterstand is de huidtherapeut bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot huidtherapeutische behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzet.
De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht tegen de huidtherapeut indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij de huidtherapeut instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.
De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigt of de huidtherapeut verzoekt om de behandeling aan een ander over te dragen.

7. ANNULERING

In het geval de cliënt verhinderd is voor een 30 minuten afspraak dient hij dit uiterlijk vierentwintig (24) uur tevoren bij de huidtherapeut af te zeggen. Een 60 minuten afspraak dient uiterlijke achtenveertig (48) uur tevoren af te zeggen. Kristal maakt weleens één uitzondering bij de eerste keer niet tijdig afbellen van een afspraak.
Zegt de cliënt niet of niet tijdig af, dan is Kristal genoodzaakt om kosten in rekening te brengen. Afspraken van 30 minuten zal €50 euro in rekening worden gebracht. Afspraken van 60 minuten zal €90 euro in rekening worden gebracht. Behandeling van Lymfe- Oedeemtherapie zal de behandelkosten in rekening gebracht worden.
Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch dan wel per email bericht worden geannuleerd. De annulering wordt door de huidtherapeut geregistreerd op het moment dat door de cliënt gebeld wordt, deze het antwoordapparaat inspreekt of een email bericht verstuurd.

8. AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid van Kristal Skin Laser Clinic, zowel voor directe als voor gevolgschade en voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering. Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid verlopen na 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan. Kristal is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreke is met de nakomen van enige verplichting jegens de huidtherapeut.
Kristal Skin Laser Clinic kan niet voorspellen hoeveel behandelingen iemand exact nodig heeft en kan daar ook niet aansprakelijk voor worden gesteld. Kristal kan alleen het gemiddelde aantal behandelingen aangeven. Indien een behandeling niet aanslaat of als de aandoening (zoals overbeharing, couperose) na verloop van tijd weer terugkeert, dan is Kristal daar niet voor verantwoordelijk en aansprakelijk. Het kan zijn dat bepaalde behandelingen niet het gewenste effect heeft.

9. KLACHTEN

Bent u niet (geheel) tevreden? Wij stellen het erg op rijs dat u dit in eerste instantie bespreekt met uw huidtherapeut. Het is goed mogelijk dat uw zorgverlener niet beseft dat u ontevreden bent en waarover. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing.
Indien de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, kunt u zich ten alle tijden wenden tot praktijkhouder Maryam Rahmatian of assistent Karin Vermeulen. U kunt telefonisch contact met hen opnemen via het algemene telefoonnummer: 020-6163509 of een mail sturen naar info@kristalskinclinic.nl

10. NIETIGHEID

In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

11. TOEPASSELIJK RECHT

Op de tussen de huidtherapeut en de cliënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12. WIJZIGINGEN

De huidtherapeut behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per e-mail ter kennis van de cliënt gebracht en treden één maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de cliënt niet binnen één maand na dagtekening van die bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijzigingen in de voorwaarden, wordt de cliënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de cliënt binnen één maand na dagtekening van die bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.